Депутати Львівської міської ради програму захисту і розвитку української мови
Новини

Депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу про затвердження Програми захисту і розвитку української мови на території м. Львова на 2012-2015 роки, яку подаємо повнотекстово.

 

                                                                                                   ПРОГРАМА

захисту і розвитку української мови

на території м. Львова на 2012-2015 роки

 

Вступ

 

У системі державних пріоритетів мовна політика посідає чільне місце, оскільки її стратегічним завданням є забезпечення неухильного додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної увсіх сферах суспільного життя на всій території України, вільного розвитку, використання і захисту мов національних меншин та задоволення мовних потреб громадян України.

Українська мова як засіб спілкування та інтелектуального виявлення особистості відображає самобутність багатомільйонного українського народу і є основою його духовності та історичної пам’яті. Її утвердження і розвиток як визначальний чинник і головна ознака ідентичності української нації, представники якої історично проживають на території України і становлять абсолютну більшість її населення, є базовою системоутворюючою складовою частиною української державності та українського народу – громадян України всіх національностей. Повноцінне функціонування української мови увсіх сферах суспільного життя – це гарантія збереження ідентичності української нації, політичної і державної єдності України.

Мова – це більше ніж засіб спілкування. Це те, що відрізняє людей від тварин, ми мислимо словами.

Мова – це невід'ємна частина ідентичності як народу, так і кожного з нас. Століття поневолення катастрофічно відбилися на українській мові. Її забороняли, її насильно уподібнювали до "старшої сестри", її оголошували неіснуючою, їй пророкували швидку смерть... Не зайве нагадати, що лінгвоцид (мововбивство) поєднувався з геноцидом – фізичним винищенням її носіїв. Незалежна Україна успадкувала деформовану мовну ситуацію, що склалася внаслідок асиміляції українців. У минулому під гаслами боротьби з “малоросійським сепаратизмом“та “українським буржуазним націоналізмом“знищувалася мовно-культурна ідентичність українців, їх природне бажання зберегти українську мову розглядалося як прояв прагнення до державної незалежності.

Мовна ситуація в Україні значною мірою є наслідком широкого застосування прямого і прихованого примусу, спрямованого на запровадження обмежень щодо використання української мови, аби її поступового витіснити зівсіх сфер суспільного життя. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, українці становлять 77,8 відсотків населення України, тоді як українську мову визнає рідною лише67,5відсотків. У багатьох регіонах України у міській комунікації, масовій культурі, інформаційному просторі домінує російська мова. Нормалізації мовної ситуації у державі заважають не лише відсутність ефективної державної мовної політики, але й політизація мовного питання, політичні спекуляції з боку певних внутрішньо- і зовнішньополітичних сил, які свідомо прагнуть викликати штучне протистояння у суспільстві. Надання статусу державної мови іншим мовам неминуче спричинить не лише швидке витіснення української мови з офіційного спілкування, а й  звуження сфери її використання.

В умовах ринкової економіки, реалій відкритого суспільства, помітного скорочення чисельності населення у сільській місцевості та іноземної мовно-культурної експансії відбувається посилення процесів деукраїнізації мовно-культурного і мовно-інформаційного простору, що призводить до масового порушення мовних прав українців.

Негативні тенденції виявляються на ринку друкованих засобів масової інформації. Національний мовно-культурний і мовно-інформаційний простір заполонила іноземна продукція, а у деяких регіонах застосування української мови у телерадіоефірі залишається мінімальним.

Незадовільною є й ситуація на книжковому ринку та у видавничій справі. Вироблена в Україні книжкова продукція виявляється не завжди конкурентоспроможною і не може задовольнити масовий попит.

Аналіз сучасної мовної ситуації у країні, прийняття з грубим порушенням Конституції України та законодавства України Закону України "Про засади державної мовної політики" свідчать про наявність політичних спекуляцій та сепаратистських настроїв у питаннях її використання, що суперечить інтересам національної безпеки України, ставить під загрозу її суверенітет і може призвести до поступового зникнення з етнічної і політичної карти Європи української нації.

Для усунення такої загрози необхідно розширити сферу застосування української мови, прискорити формування українського мовно-культурного та мовно-інформаційного простору.

Стан реалізації функцій держави, пов'язаних із конституційними та іншими законодавчими засадами розвитку української мови, культури, історичної свідомості, робить дедалі актуальнішим залучення органів місцевого самоврядування до всебічного виконання згаданих засад Основного Закону України.

На виконання ст. 10 Конституції України, щоб створити сприятливі умови для розвитку та поширення української мови і культури, керуючись ст. ст. 11, 54 Конституції України, ст. ст. 1, 8 Декларації “Про державний суверенітет України“;п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, яка зазначає, що Україна як національна держава розвивається на основі виконання українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення;п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“; рішення Конституційного Cуду України від 14.12.1999 № 10-рп/99, в якому зазначено, що в Україні забезпечується національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості та традицій, функціонування української мови увсіх сферах суспільного життя тощо, реалізація Програми забезпечить поширення функцій та сфер вживання державної мови, поширення української культури увсіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору.

Заходи Програми передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовного патріотичного середовища на рівні кожного села, селища, міста. Значна частина заходів закладає передумови для їх відтворення зусиллями представників освітніх, просвітянських, мистецьких колективів, державних, комунальних та громадських установ і організацій.

 

Мета Програми

 

Мета Програмизахисту і розвитку української мовина території м. Львова на 2012-2015 роки (надалі – Програма) – створити необхідні умови для захисту і розвитку української мови на теренах м. Львова.

 

Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

1. Створення нормативно-правової бази для захисту і розвитку української мови на теренах м. Львова.

2. Збагачення духовного потенціалу молодого покоління шляхом створення україномовного продукту у сучасному медіа просторі.

3. Придбання й популяризацію матеріалів з функціонування мови у суспільстві, культури мовлення, маловідомих сторінок української історії.

4. Створення електронної бібліотеки української літератури.

5. Підтримку театральних постановок за творами українських драматургів.

6. Проведення фестивалю нової української пісні.

7. Виявлення та підтримку молодих талантів шляхом проведення мистецьких заходів.

8. Популяризація сучасного українського мистецтва.

 

Терміни виконання Програми

 

Ця Програма буде реалізовуватися упродовж 2012-2015 років.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, а також інших джерел фінансування (залучення коштів об'єктів господарювання).

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні міського бюджету м. Львова, зважаючи на їх фінансові можливості.

Контроль за ефективним використанням коштів виконуватиметься відповідно до законодавства.

 

Основні заходи

 

1. Розроблення та впровадження механізму забезпечення поглиблення знань української мови та її використання у процесі виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування посадових обов’язків.

Термін: до 31.12.2012.

Відповідальний: виконавчий комітет.

2. Перевірка діяльності суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів і мовного питання при реалізації товарів та наданні послуг на споживчому ринку міста.

Термін: постійно.

Відповідальний: виконавчий комітет.

3. Підтримка української мови як основи інтеграційних процесів.

Термін: постійно.

Відповідальний: виконавчий комітет.

4. Організація розташування при в'їзді до м. Львова та у кожному районі міста рекламних носіїв, що популяризують видатні постаті українського державотворення та історичні події.

Термін: постійно.

Відповідальні: виконавчий комітет,

районні адміністрації.

5. Виготовлення продукції, зокрема канцелярської, із зображенням національної символіки, визначних історичних постатей, діячів культури тощо та реалізація її по всій Україні.

Термін: постійно.

Відповідальний: виконавчий комітет.

6. Координація співпраці навчальних закладів з місцевим об’єднанням Всеукраїнського товариства “Просвіта“імені Т. Шевченка.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

7. Участь у всеукраїнських та міжнародних мовних конкурсах.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

8. Конкурс на знання державної мови (диктант) для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Термін: до 31.12.2013.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

9. Проведення конкурсу мовного плаката на тему: “Слово – меч духовний“до Міжнародного Дня рідної мови 21 лютого.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

10. Налагодження співпраці між навчальними закладами м. Львова та інших регіонів України з метою обміну педагогічним досвідом та об’єктивному висвітленню української історії, популяризації української мови.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

11. Проведення у День Знань уроку історії України у середніх загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова про звитяги воїнів за українську державність та мову.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

12. Святкування року Української мови.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

13. Формування електронної бібліотеки української літератури.

Термін: до 31.12.2013.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики,

централізована бібліотечна система

м. Львова.

14. Виїзні тематичні лекції з культури мовлення, історії мови та соціолінгвістики для вчителів-предметників у межах семінарів із залученням відомих місцевих мовознавців.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

15. Підтримка гастрольної діяльності професійних театрально-концертних колективів комунальної власності та театрів.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

16. Мистецький проект “Скарби слова“: організація творчих, літературних зустрічей з відомими митцями з метою виявлення нових талантів.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

17. Підготовка театральних постановок за творами українських драматургів у театрах.

Термін: постійно.

 

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

18. Проведення фольклорних свят та мистецьких фестивалів.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

19. Організація курсів української мови для представників національних меншин, які виявили бажання вивчати українську мову.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

20. Забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами, використанням іншомовних рекламних вивісок, поданням реклами у засобах масової інформації.

Термін: постійно.

Відповідальний: виконавчий комітет,

районні адміністрації.

21. Популяризація україномовних книжок, журналів, газет.

Термін: постійно.

Відповідальний: виконавчий комітет.

22. Вшанування пам’яті авторів Державного Гімну України М. Вербицького та П. Чубинського.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

23. Вшанування пам'яті Провідника ОУН Степана Бандери.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

24. Вшанування пам’яті головнокомандуючого УПА, генерал-хорунжого Р. Шухевича.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

25. Заходи з висвітлення діяльності Українських січових стрільців.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

26. Відзначення Свята Героїв.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

27. Відзначення річниці створення УГВР.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

28. Відзначення річниці утворення ЗУНР та Злуки.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

29. Проведення фестивалю нової української пісні.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління культури

департаменту гуманітарної політики.

30. Підтримка місцевих видавництв для збільшення обсягів видання науково-популярної, художньої, зокрема, дитячої україномовної літератури.

Термін: постійно.

Відповідальний: виконавчий комітет.

31. Розробка та видання сучасних україномовних довідників, словників, посібників, підручників.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

32. Проведення конкурсу на кращу соціальну рекламу серед молодіжних громадських організацій на підтримку та розвиток української мови, випуск соціальної друкованої продукції на тему: “Молодь розмовляє українською“.

Термін: постійно.

Відповідальний: департамент

гуманітарної політики.

33. Створення центру дистанційного вивчення української мови.

Термін: до 31.12.2015.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

34. Проведення науково-практичних конференцій.

Термін: постійно.

Відповідальний: управління освіти

департаменту гуманітарної політики.

 

Очікувані результати ефективності Програми

 

Виконання Програми забезпечить підтримку освітніх, просвітянських, мистецьких колективів, державних, комунальних та громадських установ і організацій, які сприяють розвитку української мови, культури, історичної свідомості,дасть змогу продукувати якісний україномовний продукт.

 

 

 

Секретар ради                                                              В. Павлюк

 

Віза:

 

Депутат міської ради                                                    Ю. Михальчишин