Депутат міської ради

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат міської ради - громадянин України, який досяг 18 років та обраний відповідно до Конституції та Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Кожен депутат Львівської міської ради входить до складу однієї з 12 постійних комісій ради.

Всі права та обов’язки депутата можна розподілити на 2 групи:

 • Права та обов’язки депутата у виборчому окрузі.
 • Права та обов’язки депутата у раді та її органах.

Права та обов’язки депутата у виборчому окрузі

Депутат міської ради має право:

 1. офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, Львівській міській раді, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання Львівської міської ради;
 2. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу.
 3. порушувати перед органами і організаціями, перед відповідними органами, організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення.
 4. вносити на розгляд органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.
 5. на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання.
 6. на невідкладний прийом.
 7. доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому міською радою.
 8. вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Депутат міської ради зобов’язаний:

 1. підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою міста Львова, трудовими колективами і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста Львова;
 2. не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
 3. брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться Львівською міською радою на території громади;
 4. вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 5. визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Права та обов’язки депутата у раді та її органах

Депутат міської ради має право:

 1. обирати і бути обраним до органів Ради;
 2. офіційно представляти виборців у Раді та її органах;
 3. пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;
 4. вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 5. вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;
 6. вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них;
 7. висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;
 8. порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 9. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 10. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
 11. порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;
 12. виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 13. ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань Ради та її органів до їх опублікування;
 14. оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 15. об'єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту Ради.

Депутат міської ради зобов’язаний:

 1. додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;
 2. брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
 3. виконувати доручення Ради, її органів, міського голови; інформувати їх про виконання доручень.