Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.12.2005 № 3039
Проекти ухвал

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573 “Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді“ міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвали міської ради від 29.12.2005 № 3039 “Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді“ (зі змінами), виклавши додаток у новій редакції (додається).


Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від __________№_____


“Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 29.12.2005 № 3039


ПОЛОЖЕННЯ
про Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Загальні положення
1.1. Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (надалі – Центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у м. Львові соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
1.2. Центр належить до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що складаються з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів.
1.3. Діяльність центру спрямовує департамент гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, рішеннями Львівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Основними принципами діяльності Центру є:
1.5.1. Законність.
1.5.2. Соціальна справедливість.
1.5.3. Раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.
1.5.4. Доступність та відкритість.
1.5.5. Конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм.
1.5.6. Додержання і захист прав людини.
1.5.7. Адресність та індивідуальний підхід.
1.5.8. Добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг.
1.5.9. Комплексність та системність під час надання соціальних послуг.
1.5.10. Отримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг.
1.5.11. Максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
1.6. Утворює, реорганізовує та ліквідовує Центр Львівська міська рада.
1.7. Центр підпорядковується департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.8. Координацію, контроль, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру щодо проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснює Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
2. Основними завданнями Центру є:
2.1. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді.
2.2. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2.3. Здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
2.4. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
2.5. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади міста Львова до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
3. Відповідно до основних завдань Центр:
3.1. Проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення, за необхідності та їхньої згоди, соціального супроводу.
3.2. Проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, молодої особи, визначає планування та методи соціальної роботи.
3.3. Здійснює у разі потреби та згодою сторін соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:
3.3.1. Забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми.
3.3.2. Збезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей.
3.3.3. Здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань.
3.3.4. Здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
3.4. Інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.5. Надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.
3.6. Здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів.
3.7. Інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг.
3.8. Проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя через розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.
3.9. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем.
3.10. Формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства.
3.11. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає до Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та департаменту гуманітарної політики.
3.12. Дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
3.13. Залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді.
3.14. Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“.
3.15. Змінює або припиняє надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді:
3.15.1. Після досягнення дітьми 18 років та молодими громадянами 35 років.
3.15.2. У разі добровільної відмови від отримання відповідного виду соціальних послуг, якщо ця відмова або її наслідки не порушують прав і свобод інших осіб та не становлять загрози життю особи, яка відмовляється від отримання відповідного виду соціальних послуг.
3.15.3. У разі припинення підстав для надання соціальних послуг.
3.15.4. При інших обставинах, встановлених законодавством України.
4. Центр має право:
4.1. Подавати до Міністерства соціальної політики України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
4.2. Розробляти та подавати на розгляд виконавчому комітету і міській раді муніципальні програми, скеровані на вирішення соціальних проблем дітей, сімей та молоді міста.
4.3. Подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції.
4.4. Укладати у встановленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (у тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.
4.5. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціальної роботи; у встановленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.
4.6. Вживати заходи для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.
4.7. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
4.8. Утворювати робочі групи, спеціалізовані формування при Центрі, які проводять свою діяльність на громадських засадах для поліпшення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
5. Центр очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади у встановленому порядку Львівський міський голова.
6. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
7. Директор Центру:
7.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень.
7.2. Затверджує за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради структуру та штатний розпис Центру у межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, яку затверджує Міністерство соціальної політики України.
7.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників.
7.4. Видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.
7.5. Представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7.6. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру.
7.7. Розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Центру.
7.8. Утворює у Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру.
7.9. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру.
7.10. Приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.
8. Центр надає соціальні послуги на безоплатній основі з дотримання етичних і правових норм, а також добровільності вибору сім′ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, в отриманні чи відмові від соціальних послуг.
9. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та інших джерел, не заборонених законодавством України.
10. Оплата праці:
10.1. Умови оплати праці, типову структуру і штатну чисельність Центру затверджує Міністерство соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.
11. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки у територіальних органах казначейства, печатку та бланк зі своїм найменуванням“.

 


Секретар ради В. Павлюк


Віза:

Директор департаменту
гуманітарної політики О. Березюк