Про затвердження Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки
Проекти ухвал

Відповідно до Законів України “Про охорону праці“, “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“, постанов Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 885 “Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру“, від 30.11.2011 № 1232 “Про новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки (додаток 1).
1.2. Заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки у м. Львові (додаток 2).
2. Виконавчим органам міської ради:
2.1. При внесенні змін до міського бюджету м. Львова на 2013 рік передбачати кошти на виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
2.2. При формуванні проектів міських бюджетів м. Львова на 2014-2017 роки передбачати кошти на виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Відповідальні: керівники виконавчих
органів міської ради.
3. Виконавцям Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки подавати інформацію в управління економіки департаменту економічної політики про хід виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки для проведення аналізу та узагальнення.
Термін: щоквартально, до 10 числа
місяця наступного за звітним.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.


Міський голова А. Садовий
Додаток 1

Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№_____


МІСЬКА ПРОГРАМА
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 2013-2017 роки

1. Загальні положення

1.1. Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013 – 2017 роки (надалі – Міська програма) розроблена з метою реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності.
1.2. Головною метою Міської програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню та розвитку трудового потенціалу м. Львова.
1.3. Виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно–правового характеру у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи управління охороною праці передусім покладається на суб’єкти господарювання. Стан охорони праці на підприємстві нерозривно пов’язаний з рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є роботодавець, працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює функції та повноваження кожного соціального партнера у сфері охорони праці.
1.4. Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори:
1.4.1. Недостатнє фінансування заходів з охорони праці.
1.4.2. Відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах міста.
1.4.3. Зношеність основних засобів виробництва.
1.4.4. Незадовільні умови праці.
1.4.5. Недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту.
1.4.6. Недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці.
1.4.7. Низький рівень контролю за станом охорони праці на підприємствах.
1.4.8. Недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці.

 


2. Концептуальні положення та заходи

2.1. Досягнення головної мети у сфері охорони праці – забезпечення охорони життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності – можливо за умов цілеспрямованої і скоординованої діяльності соціальних партнерів на всіх організаційних рівнях щодо розв’язання головних завдань охорони праці таких як:
2.1.1. Реалізація заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на місцевому рівні.
2.1.2. Забезпечення ефективного організаційно-методичного управління охороною праці на місцевому рівні.
2.1.3. Широке впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду у сфері охорони праці.
2.2. Відповідно до Закону України “Про охорону праці“ у Міській програмі передбачено шляхи та способи комплексного розв’язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві, а саме:
2.2.1. Сприяння створенню на підприємствах міста дієвих систем управління охороною праці, визначених чинним законодавством України про охорону праці.
2.2.2. Забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці внаслідок запровадження ефективного багаторівневого контролю за станом охорони праці на об’єктах господарювання.
2.2.3. Максимальне використання досягнень вітчизняної та світової науки, передового досвіду, результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової і матеріально-технічної бази.
2.2.4. Поліпшення економічного стану м. Львова, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з Державного бюджету України та міського бюджету м. Львова на ліквідацію наслідків аварій та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.

3. Основні завдання Міської програми

3.1. Основними завданнями Міської програми є:
3.1.1. Забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці.
3.1.2. Забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації.
3.1.3. Впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту.
3.1.4. Зниження виробничих ризиків, небезпеки виробничих об’єктів і устаткування, запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки.
3.1.5. Вдосконалення системи навчання з охорони праці.
3.2. Виконання визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, а також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
4. Фінансування Міської програми

4.1. Фінансування Міської програми здійснюється у передбаченому законодавством України порядку за рахунок коштів Державного бюджету України та міського бюджету м. Львова, коштів підприємств, установ та організацій.

5. Очікувані результати виконання Міської програми

5.1. Виконання Міської програми дасть змогу:
5.1.1. Сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище.
5.1.2. Мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві.
5.1.3. Знизити коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком.
5.1.4. Зберегти здоров’я та життя працівників.
5.1.5. Забезпечити скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків на виробництві.
5.1.6. Забезпечити стале зростання економіки.
5.2. Ефективність виконання Міської програми забезпечується через оптимізацію матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу держави.

 

Секретар ради В. Павлюк
Віза:
Директор департаменту
економічної політики І. Кулинич

 

Завантажити додаток 2